Od 2012 r. nie obowiązuje podwójna zaliczka za listopad

W 2012 roku przedsiębiorcy nie będą musieli już pamiętać o płaceniu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy na koniec roku. Od 2012 r. zaliczka za ostatni okres roku rozliczana będzie standardowo – w terminie do 20 dnia miesiąca następnego po danym miesiącu (lub odpowiednio – kwartale), czyli zaliczkę za grudzień 2012 roku zapłacimy do 20 stycznia 2013 roku.

Dotychczasowe brzmienie przepisów pozwalało na dokonywanie optymalizacji podatkowej na koniec roku. Optymalizacja ta polegała na tym, że zaliczki miesięczne od dochodów z działalności gospodarczej oraz najmu i dzierżawy, za okres od stycznia do listopada, uiszczało się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a w grudniu płaciło zaliczkę w podwójnej wysokości za listopad i grudzień bez względu na to, jaką wysokość posiadała podstawa opodatkowania w grudniu (w praktyce pozwalało to rozliczyć w grudniu najwięcej sprzedaży i zaczekać z zapłata podatku aż do kwietnia).

Dotychczasową zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszczaną w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego (por. art. 44 ust. 6 ustawy o PIT) zastąpić należy w 2012 r. zaliczką opłacaną standardowo, obliczaną od wartości podstawy opodatkowania wykazanej w miesiącu grudniu i płaconą do 20 stycznia. Koniec roku przedsiębiorcy będzie zatem wyglądał następująco:

  • 20 listopad 2012 r. – termin uiszczenia zaliczki za październik,
  • 20 grudzień 2012 r. – termin uiszczenia zaliczki za listopad,
  • 20 styczeń 2013 r. – termin uiszczenia zaliczki za grudzień
  • 30 kwietnia 2013 r. – rozliczenie roczne za rok 2012.

Zasady te dotyczą podatników prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach ogólnych według skali oraz opłacających podatek liniowo lub podatników uzyskujących przychody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych. Zmiana nie obejmuje natomiast tych wszystkich, którzy wybrali rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

źródło: http://www.pit.pl/zaliczki_za_listopad/